Tillbyggnad på innergård

Ny frukostmatsal till Hotel Adlon på Vasagatan

Nybyggnad | Gårdstillbyggnaden inom Kvarteret Boken är en vitalisering och ett ianspråktagande av den befintliga fastighetens gård genom ett tillägg med en gårdsöverbyggnad som rymmer frukostmatsal för det befintliga Elite Hotel Adlons gäster. Övrig tid ingår matsalen i det befintliga Kött- och Fiskbarens verksamhet som a’la carte-restaurang.

Byggherren har i projektet varit medveten om bebyggelsemiljöns kulturhistoriska‐, miljömässiga‐ och konstnärliga värde där omgivande bebyggelse har grön ”klass” i Stockholms Stadsmuseum inventering. Detta innebär att befintlig bebyggelses exteriörer inte får ändras. Man har velat bygga vidare på det befintliga samtidigt som gården upplåts och görs användbar för hyresgästen Elite Hotels of Sweden.

Ort: Stockholm | Typ:  Hotell, Frukostmatsal | År: 2016-2017 | Arkitekt: Petra Gipp, Ola Hellekant Nilsson, Theis Grönkjaer, Daniel Lindberg, Louise Husman, Jonas Hesse och Emil Bäckström | Beställare: AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag

Tillägget baseras på en grundlig analys av platsen. Den postmoderna omgivande bebyggelsen i öster och söder representerar ett viktigt kulturhistoriskt värde varför den i stort sett hållits fri och respekterats. Det samma gäller det ursprungliga Hotell Adlons husvolym och den ikoniskt målade brandväggen mot angränsande fastighet, direkt norr om tillbyggnaden. I synnerhet brandväggen har ett estetiskt-, fenomenologiskt- och kulturhistoriskt värde vi har velat ta till vara. Den utgör kärnan i projektet och vi har framhävt dess roll som bärare av gårdens identitet. 

Projektet är ett nytt kapitel i gårdens historia. Genom att inordna sig i befintlig arkitektonisk hierarki, samtidigt som både samtida uttryck och ny materialitet tillförs, iscensätts gårdens kvaliteter. Nya, både invändiga såväl som utvändiga rumssamband skapas för människor på besök i staden. Invändigt är det rumsliga huvudgreppet att låta tillbyggnaden öppna sig mot den ikoniska väggmålningen. Tillbyggnadens arkitektur accentuerar matsalens sista rum som avslutas med glasväggen som både ramar in gården samtidigt som dagsljuset tillåts flöda in på ett optimalt sätt. Utvändigt tillför tillbyggnaden, genom sin planform, ett mer attraktivt gårdsrum där det på ett nytt sätt beskriver öppningar och oregelbundenheter som verkar gynnsamt för en ny och fungerande skala med känsla av gränder, nu i bruk som utrymningsvägar och ytor för transporter.

Tillbyggnaden är exteriört utförd i svart plåt med stående falsar likt ett taklandskap som växer upp ur gårdens befintliga terrassbjälklag. Materialets lågmäldhet gör att byggnaden underordnar sig den kulturhistoriska hierarkin kring gården och uttrycker byggnadens starka form samtidigt som det hjälper till att förstärka gårdsrummets befintliga kvaliteter och särskilda karaktär.

Tillbyggnaden är exteriört utförd i svart plåt med stående falsar likt ett taklandskap som växer upp ur gårdens befintliga terrassbjälklag. Materialets lågmäldhet gör att byggnaden underordnar sig den kulturhistoriska hierarkin kring gården och uttrycker byggnadens starka form samtidigt som det hjälper till att förstärka gårdsrummets befintliga kvaliteter och särskilda karaktär.

Ola Hellekant Nilsson

Arkitekt SAR/MSA
Verksamhetsansvarig
+46-73-150 79 57