Gårdstillbyggnad Boken 13

    Tillägget är en re vitalisering och ett ianspråktagande av den befintliga fastighetens gård. Detta genom ett tillägg med en gårdsöverbyggnad som rymmer frukostmatsal för det befintliga Elite Hotel Adlons gäster. Övrig tid ingår mat-salen i det befintliga Kött- och Fiskbarens verksamhet som a’la carte-restaurang. Byggherren har i projektet varit medveten om bebyggelsemiljöns kulturhistoriska‐,…

Läs mer