Berättarladan vid Västanå teater | <b>Transformation</b>

Avsikten med helhetsutformningen har varit att i den karaktärsfulla ladugårdbyggnaden skapa en modern teaterscen som kan möta Västanås teaters verksamhetbehov. Val av stomme för den nya strukturen blev modern träbyggnadsteknik med massivträ i olika form.

Brandmästaren | <b>Tranformation</b>

Tidigare kvartersbebyggelse inom fastigheten som uppförts under sent 1800-tal revs under tidigt 1970-tal och ersattes omgående av dagens flerbostadshus i modernistisk stil rymmande 40 bostads-lägenheter.

Adlon | <b>Nybyggnad</b>

Gårdstillbyggnaden inom Kvarteret Boken är en vitalisering och ett ianspråktagande av den befintliga fastighetens gård genom ett tillägg med en gårdsöverbyggnad som rymmer frukostmatsal för det befintliga Elite Hotel Adlons gäster.